#ผู้อำนวยการโรงเรียน​กีฬา​จังหวัด​ขอนแก่น​ นำคณะผู้บริหาร​ คณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมพิธีวันสำคัญทางศาสนา​ วันมาฆบูชา​

ดร.สมเจตร์​ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน​กีฬา​จังหวัด​ขอนแก่น​ นำคณะผู้บริหาร​ คณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมพิธีวันสำคัญทางศาสนา​ วันมาฆบูชา​ ที่วัดพรหมนิมิต​ ต.โคก​สี​ อ.เมือง​ จ.ขอนแก่น​

โดย​มีวัตถุประสงค์​เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชนนาหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของวันมาฆบูชา เพื่อปลูกฝังให้ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกันลด ละ เลิกอบายมุข เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทาบุญตักบาตร เวียนเทียน

Related posts