#กองบิน ๔๑ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันพุธ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัตนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย คุณขวัญฤทัย วัฒนวรางกูร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑, ข้าราชการและครอบครัว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยทำการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป รับบิณฑบาตรและนำเวียนเทียน พร้อมทั้งเทศนาธรรม ณ วัดสังเวช กองบิน ๔๑

เนื่องด้วย วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือ พระพุทธศาสดาทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ถือเป็นหลักอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ตามปฏิทินจันทรคติ โดยพุทธศาสนิกชนนิยมบำเพ็ญกุศลเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย กองบิน ๔๑ จึงได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเวียนเทียน เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ที่สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดี พร้อมทั้งขัดเกลาจิตใจให้กับผู้ร่วมพิธี รวมถึงเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม

Related posts