#” ปอยข้าวสาลีล้านนา ครั้งที่ 3 ” ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
นายนิทัศน์ ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และ นายณวรา ชัยชนะ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร เป็นเกียรติร่วมงาน ” ปอยข้าวสาลีล้านนา ครั้งที่ 3 ” ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร. ทองเปลว กองจันทร์) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรญาณ บุญณราช) กล่าวตอนรับ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การตอนรับ ทั้งนี้ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวภาพรวมของโครงการฯ และ (ดร. สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของโครงการวิจัย ” การพัฒนาการผลิตธัญพืชเมืองหนาวเป็นพืชหลังนาเพื่อการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรภาคเหนือตอนบน ”

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปธัญพืชเมืองหนาวสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าและนำไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่ตาม BCG model และเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้มีส่วนได้เสีย (Stake holders) ในห่วงโซ่่การผลิตธัญพืชเมืองหนาวเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการแข่งขันของตลาดธัญพืชเมืองหนาวในประเทศไทย ซึ่งเป็นการดำเนินงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง ในการจัดงานในครั้งนี้ด้วย

Related posts