#ระบบอุทิศร่างกาย ความสำคัญของอาจารย์ใหญ่?

ระบบอุทิศร่างกาย

ความสำคัญของอาจารย์ใหญ่?

-นักศึกษาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนร่างอาจารย์ใหญ่ ในอนาคตจะสำเร็จเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักอาชีวบำบัด หรือนักศึกษาในกลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่น ซึ่งจะได้นำเอาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจากร่างกายของมนุษย์ที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ กลับมาให้บริการต่อสังคมต่อไป ดังนั้นนักศึกษาและ อาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์จึงเคารพร่างกายที่ได้ศึกษานั้น และยกย่องเป็น “อาจารย์ใหญ่” หรือ “บรมครู”

 

ระเบียบปฏิบัติสําหรับผู้ที่จะอุทิศร่างกายเพือการศึกษา
1. ต้องมีอายุระหว่าง 20–80 ปี (กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์นี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของภาควิชา)
2. ต้องไม่เป็นผู้พิการจนไม่เหมาะสมแก่การศึกษา เช่น ขา แขนขาด หรือ พิการแต่กำเนิดทำให้ร่างกายผิดรูป
3. ไม่รับศพอุทิศร่างกายที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง หรือ ติดเชื้อรุนแรง หรือ ศพที่เกี่ยวกับคดีและอุบัติเหตุ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของภาควิชา

วัตถุประสงค์การบริจาคแบ่งได้ 2 แบบ คือ
1. เพื่อให้นักศึกษาและแพทย์ทำการผ่า เพื่อศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ การวิจัย หรือ สนับสนุนด้านการเรียนการสอน
2. เพื่อทำโครงกระดูกไว้ศึกษา

ข้อปฏิบัติเมื่อผู้อุทิศร่างกายถึงแก่กรรม
1. ติดต่อขอทราบรายละเอียดในการดำเนินการที่ห้องอุทิศรางกาย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 -935318 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น.
2. ห้ามฉีดยารักษาสภาพศพก่อนที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องอุทิศร่างกาย หากต้องการตั้งศพไว้ทำบุญ สามารถตั้งได้ไม่เกิน 3 วัน
3. ให้ญาติแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ และนำสำเนาใบมรณะบัตร 1 ฉบับ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์
4. หากอุทิศดวงตาร่วมด้วย แจ้งไปยังศูนย์ดวงตาภาค 10 หมายเลขโทรศัพท์ 053-936382, 089-9996000 (นอกเวลาราชการ) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมงนับตั้งแต่เสียชีวิต
5. หากผู้อุทิศร่างกายต้องการยกเลิกการอุทิศร่างกาย ขอความกรุณาแจ้งให้ภาควิชาฯทราบ

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับร่างที่อุทิศ ดังต่อไปนี้
1.เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง หรือ ติดเชื้อรุนแรง หรือ ศพที่เกี่ยวกับคดีและอุบัติเหตุ
2. สภาพไม่เหมาะสมแก่การนำมาศึกษา เช่น เน่าเปื่อย อวัยวะขาดหาย อ้วน หรือผอมมากเกินไป
3.ผู้อุทิศร่างกายที่เสียชีวิตนอกระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ ยกเว้น ญาติจะดำเนินการนำส่งเอง
4. กรณีสถานที่เก็บร่างของภาควิชาฯ เต็ม

“ การอุทิศร่างกายนั้น ถือว่าเป็นการเสียสละ อันยิ่งใหญ่ และได้บุญกุศลสูงสุด”

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/7DoIX
Website : https://cmu.to/vpgWE
Blockdit : https://cmu.to/bxfTu
Twitter : https://cmu.to/4BZ0b
Telegram : https://cmu.to/MUkIw
Line@MedCMU : https://cmu.to/V2vpQ
Instagram : https://cmu.to/qa-ui

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

Related posts