#วันราชภัฏ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 14 กุมภา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนแทนคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากร และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธี

โดยในช่วงเช้าก่อนเริ่มพิธี อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สักการะพระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิศ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พระภูมิ เจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในศูนย์อ.เมืองฯ และศููนย์ย่านมัทรี

สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำสถาบันราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยนามราชภัฏ หมายความว่า “เป็นคนของพระราชา”


////

Related posts