#ผู้บริหารโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา มอบเงินสนับสนุนการศึกษา เกือบ 100,000 บาท

เมื่อ เวลา 10:00 น วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูนครสวรรค์จำกัด ดร.เสริม. จันทร์คำ คณะกรรมการ ดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด และ เป็นผู้บริหารโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยาได้มอบเงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

กลุ่มเครือข่ายการศึกษาที่ 1 จำนวน 10,000 บาท กลุ่มเครือข่ายการศึกษาที่ 2 จำนวน 10,000 บาท กลุ่มเครือข่ายการศึกษาที่ 3 จำนวน 10,000 บาท กลุ่มเครือข่ายการศึกษาที่ 4 จำนวน 10,000 บาท กลุ่มเครือข่ายการศึกษาที่ 5 จำนวน10,000 บาท กลุ่มเครือข่ายการศึกษาที่ 6 จำนวน 10,000 บาท ศูนย์พัฒนาการศึกษาอําเภอเมืองนครสวรรค์ 10,000 บาท กองทุนพัฒนาหลวงพ่อจ้อย 10,000 บาทและสมาคมครูเมืองนครสวรรค์จำนวน 5,000 บาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 85,000 บาท


สำหรับดร.เสริม จันทร์คำ อดีตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงน้ำใส ปัจจุบันเป็นผู้บริหารโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา และเป็นคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ซึ่งท่านเป็นคนที่เห็นความสำคัญของการศึกษาจึงได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการและส่งเสริมศึกษาในครั้งนี้

Related posts