#ประชุมร่วมวุฒิอาสาธนาคารสมองนครสวรรค์และ คลังปัญญาผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนงานเพื่อสังคม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ มีการประชุมร่วมของ ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด และ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี


นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นประธานมอบของที่ระลึกให้กับที่ปรึกษาของทั้งสององค์กร
​ในส่วนการประชุม นายวิบูลย์ บุญสุวรรณ ซึ่งเป็นประธานทั้งสององค์กร เป็นผู้ดำเนินการประชุม และในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากมูลนิธิพัฒนาไทย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะมีการขับเคลื่อนงานร่วมกันระหว่างคลังปัญญากับวุฒิอาสา เบื้องต้นได้ขอความร่วมมือให้ทั้งสององค์กร เชิญชวนกรรมการทุกท่านได้สมัครเป็นสมาชิก ซึ่งต่อไปจะเป็นองค์การคู่ขนาน นอกจากนี้ยังได้วางแผนการขับเคลื่อนงานของทั้งสององค์กร เมื่อสิ้นปี 2565 จะขับเคลื่อนให้มีคณะกรรมการเป็นชุดเดียวกัน แต่ยังคงมีองค์กรคลังปัญญา การรายงานกิจกรรมก็ยังคงรายงานให้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนวุฒิอาสา ก็รายงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อไป


​สำหรับการประชุมครั้งนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบของที่ระลึกให้กับที่ปรึกษา จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย นายสิริรัฐ ชุมอุปการ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ น.ส.อรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ นายไกรศิลป์ ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปรานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายประชา ฉายเพ็ชร นายกสมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดนครสวรรค์ และ นายประเทือง เหมือนเตย อดีตนายกสมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งให้แนวทางการดำเนินงาน พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรอย่างเต็มที่

Related posts