#กองช่าง บรรเทาลงพื้นที่ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง ลงพื้นที่ติดตามงาน ฝ่ายบรรเทาและสาธารณภัยเร่งเป่า ล้างบ่อบาดาลอีก 3 บ่อ

นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของพลตำรวจเอก สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน อยู่ดี กินดี มีความสุข ดังนี้คือ

1. ฝ่ายสำรวจและออกแบบได้สำรวจเพื่อกำหนดราคากลางงานขุดลอกคลอง ม.10 ต.หนองหลวง เชื่อมต่อ ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก
2. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ สำรวจแนวทางก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์

3. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง ควบคุมงานตรวจสอบระดับเข้าแบบ ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์
4. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่างทดสอบความหนาแน่น ชั้นหินคลุก โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต นว.ถ.1-0003 พิกุล-ท่าไม้-บางเคียน อำเภอชุมแสง
5. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง ทดสอบความหนาแน่นชั้นลูกรัง ม.14 ตำบลหัวหวาย เชื่อมต่อ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี

ในส่วนของฝ่ายบรรเทาและสาธารณภัย นางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายรายงานผลการดำเนินการว่าเจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล พื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ รวม 3 บ่อ ดังนี้คือ
บ่อที่ 1 บ่อมีความลึก 36 ม. ได้ปริมาณน้ำ 10 ลบ.ม./ชม.
บ่อที่ 2 บ่อมีความลึก 40 ม. ได้ปริมาณน้ำ 10 ลบ.ม./ชม.
บ่อที่ 3 บ่อมีความลึก 53 ม. ได้ปริมาณน้ำ 10 ลบ.ม./ชม.


////

Related posts