#ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ คณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้มอบนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

1. ให้มุ่งเน้น ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ เพื่อให้เป็นฐานทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของประเทศไทย
2.พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนมากยิ่งขึ้นในขณะนี้
3. มุ่งเน้นให้การศึกษาวิจัยเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาและต่อยอดจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป
4. มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รณรงค์ให้บุคลากรได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป
5. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ที่ผ่านมา ทำให้ธรรมชาติฟื้นกลับคืนมา ถ้าจะประเมินมูลค่าเป็นเงิน ก็คงจะมีมูลค่ามหาศาลซึ่งไม่สามารถประเมินได้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกระทรวงที่ทำหน้าที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติจึงขอให้กำลังใจบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรทุกท่านให้มุ่งมั่นและตั้งใจปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

จากนั้น ผู้ช่วยรัฐมนตรี นายอนุชาฯ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่นกำเนิด และแหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ (Canopy Walks ) และกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ แหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงพรรณไม้นานาพันธุ์

Related posts