#การประชุม คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายนิทัศน์ ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อหารือแผนการขับเคลื่อนโครงการประกันรายได้ฯ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ ระยะที่ 3 จำนวน 370 ราย พื้นที่ 4,421 ไร่ ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่เกษตรกรขายเป็นยางก้อนถ้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันราคายางพาราในพื้นที่สูงกว่าราคากลาง จึงยังไม่มีการจ่ายเงินชดเชยตามโครงการประกันรายได้ฯ ระยะที่ 3

Related posts