#รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่เชียงใหม่ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนและทางม้าลาย กำชับให้เร่งปรับปรุงแก้ไขเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ และป้ายเตือน ให้มีความชัดเจน ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนบนทางข้าม (ทางม้าลาย) บริเวณสี่แยกรินคำ (แยกเมญ่า) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบรรยายสรุปการดำเนินงานของระบบความปลอดภัยในการข้ามถนน และระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความปลอดภัยทางถนนในภาพรวม และหารือวาระเร่งด่วนด้านการบริหารจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มคนเดินเท้า และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการปรับปรุง แก้ไขด้านกายภาพของถนน เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ และป้ายเตือน ให้มีความชัดเจนบริเวณทางข้าม ทางร่วม ทางแยก และจุดคับขันต่างๆ เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้ความระมัดระวังและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้มีข้อสั่งการให้ อปท. เทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยง/จุดที่จะต้องเพิ่มทางม้าลายแล้ว ซึ่งหลังจากการสำรวจจะพิจารณาเพิ่มสัญญาณไฟหรือทางม้าลายให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมจราจรต่อไป

สำหรับ การแก้ไขปัญหาจราจรบนแยกรินคำ แต่เดิมนั้นสี่แยกรินคำ ประสบปัญหาการจราจติดขัด
เนื่องจากมีปริมาณรถสัญจรเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงระยะเวลาในการหยุดรอสัญญาณไฟนาน จากปัญหาดังกล่าวแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จึงดำเนินการโครงการติดตั้งระบบไฟจราจรสำหรับคนเดินข้ามถนนบริเวณสี่แยกรินคำ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกดังกล่าว รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยสำหรับคนเดินข้ามถนนระบบสัญญาณไฟดังกล่าวนั้นเป็นระบบควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ Adaptive Control ซึ่งจะควบคุมสัญาณไฟจราจรแปลผันไปตามปริมาณยานพาหนะที่สัญจร ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการหยุดรอสัญญาณไฟทั้งคนข้าม
และยานพาหนะ ในส่วนของทางข้าม หรือทางม้าลายบนสี่แยกรินคำนั้น มีระบบการทำงานสัมพันธ์กับระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร ซึ่งจะมีสัญญาณบอกตือนผู้ข้าม และมีตัวเลขระบเวลาในการข้ามถนน นอกจากนี้ยังมีการนำระบบไร้การสัมผัสแทนการกดปุ่มเมื่อต้องการข้ามถนน ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

ด้านความคืบหน้าการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถ ใช้ถนน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบก ได้ยกร่างระเบียบระบบตัดคะแนนสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเสร็จสิ้นแล้ว และจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อดำเนินการต่อไป คาดว่าจะอนุมัติและบังคับใช้ได้ในเดือนกันยายน พ.ศ.2565


และมีการเสนอเพิ่มโทษการฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร จากปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นไม่เกิน 4,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะอนุมัติประกาศใช้ได้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 หากพี่น้องประชาชนพบเห็นผู้กระทำความผิดขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้ท่าน หรือ โทร.สายด่วน 191 หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จึงได้เพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุผ่านทาง Line @1784DDPM เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการชี้เป้าจุดเสี่ยงจุดอันตรายบนทางข้าม ทางม้าลายที่ชำรุด ไม่มีไฟส่องสว่าง ไม่มีไฟสัญญาณ เพื่อร่วมกันเป็นหูเป็นตาตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดบกพร่องที่อาจนำไปสู่การเกดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


////////////

Related posts