#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดการประชุมหารือการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายปริวัฒน์วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัย       การกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมหารือการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพลบดี 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โดยมี รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักกีฬา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนการกำหนดชนิดกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขตทบทวนคุณสมบัติและค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต                  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

Related posts