#ทุนการศึกษา อบจ. อบจ.นครสวรรค์ มอบทุนการศึกษานักศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ม.ราชภัฎ ว.พยาบาล ม.นเรศวร ม.พระจอมเกล้าฯ รวม 55 ทุน ปีละ 33,000 บาท

เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมสภาอบจ.นครสวรรค์ นางสาวชุติพร เสชัง

รองผู้ว่าราชการจังหวัด พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 55 ทุน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ทุกคน ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน การศึกษาที่แท้จริงเราศึกษาเพื่อให้เราอยู่รอด สร้างรายได้ และเราต้องมองไปถึงการดำรงเผ่าพันธุ์ในอนาคตด้วย อบจ.ไม่ได้มุ่งหวังแค่ตัวเรา ยังอยากให้นำความรู้ไปต่อยอด ไปสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในด้านอื่นๆ ด้วย ให้มีทักษะชีวิต โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม หรือจะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในโลกนี้อย่างไรด้วย”

ในพิธีมอบทุน มีผู้ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมมอบทุน ประกอบด้วย นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาอบจ.นางสาวชุติมา เสรีรัฐ รองประธานสภาอบจ. นางสาวศศิกิจ ตันติวัฒนะผล ผู้แทนปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ, นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติกา ลิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดร.พิมนารา ทองแสง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, นายพีระ เรืองฤทธิ์ อาจารย์ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์, นายธนวัฒน์ วันชุลี อาจารย์ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์, นายภิญโญ ตั้งมั่น คณะกรรมให้การช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครสวรรค์ และผู้อำนวยการกองในสังกัดอบจ.นครสวรรค์

ทุนการศึกษาที่มอบในครั้งนี้ แยกนักศึกษาที่ได้รับทุนตามสถาบัน มีดังนี้คือ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขารัฐศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสาธารณสุขฯ สาขาวิชาอนามัย สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาภาษาไทย สาขาพลศึกษา สาขาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิทย์ฯ กีฬา
สาขาชีวความปลอดภัย สาขาบัญชี สาขาการดนตรี
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ สาขาพยาบาลศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาสังคมศาสตร์

4. มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาพลศึกษา สาขาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิศวะเคมี สาขาพัฒนาสังคม สาขาทัศนศิลป์
5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
6. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
สาขาเทคนิคช่างกล

7. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการจัดการ
8. มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาปฐมวัย

“ผมขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมมีความปลาบปลื้มใจ ที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ และจะนำไปต่อยอดและกลับมาพัฒนาสังคม เพื่อตอบแทนสังคม ขอบคุณที่ให้โอกาสในครั้งนี้ ขอบคุณครับ” นายผดุง ศรีเคน นักศึกษาปี 4 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เป็นตัวแทนของนักศึกษาที่เข้ารับทุนการศึกษาในครั้งนี้ กล่าวคำขอบคุณ ในตอนท้ายของการเข้ารับมอบทุนในครั้งนี้ และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


////

Related posts