โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วม “การประชุมการส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา” ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference (Zoom)

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายอภิชัย พลพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางรพีพร ศรีไสว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวศศิธร ลีทอง ผู้แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม “การประชุมการส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference (Zoom) ณ ห้องประชุมระบบทางไกลถิ่นแสนดี โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.บุญสันต์ ศรีขันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม เกี่ยวกับการจัดสรรลิขสิทธิ์ Zoom Application

เพื่อการประชุมทางไกล (Conference) สำหรับโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ การมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารและวิทยฐานะ

Related posts