#จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ (9 ก.พ. 65) เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชจังหวัดเชียงใหม่ และนายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขึ้น เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นั้น นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม เพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ฯ เนื้อที่ 90 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา และได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ในการปลูกป่าทดแทน เพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ยังได้สนับสนุนจัดหาแหล่งน้ำบาดาล เนื่องจากพบว่า ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตมีปริมาณน้ำบาดาลน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำของศูนย์พักพิงสัตว์ที่กำหนดไว้ ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหาแนวทางในการจัดหาแหล่งน้ำที่เหมาะสม พร้อมกำหนดประชุมคณะทำงานเพื่อเร่งรัดติดตาม และเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้

////////////////////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
9 กุมภาพันธ์ 2565

Related posts