#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธิเปิด MED CMU KM DAY ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง ” Self Development Sharing : ทำงานให้ปัง คนก็ปัง

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธิเปิด MED CMU KM DAY ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง ” Self Development Sharing : ทำงานให้ปัง คนก็ปัง ”

โดยมี รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยจัดให้มีการบรรยายเรื่อง ” Personal Growth – ทักษะที่ทุกคนต้องมีในศตวรรษที่ 21″ วิทยากรโดยคุณตะวัน แววอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) , เรื่อง “พูดด้วยภาพ” เทคนิคการทำ presentation แบบ professional วิทยากรโดย พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล อาจารย์ประจำหน่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ เรื่อง ” ทำงานอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ แบบ Idol ของคุณ ”

วิทยากรโดย ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และบุคคลคุณภาพแห่งปี คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2564 , และ รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. และนายกสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) , ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และการมอบ ประกาศนียบัตร ให้แก่อาจารย์ และบุคลากรคณะฯ ที่ส่งบทความเข้าร่วมประกวด การแลกเปลี่ยนหลักการทำงานจำนวน 8 ท่าน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์

Related posts