#ฝนหลวงภาคเหนือ จัดประชุมอาสาสมัครฝนหลวงพื้นที่จังหวัดลำพูน สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง 65

เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2565” ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน

โดยมีนายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ผู้แทนเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมด้วยโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดเป้าหมายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวง สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการช่วยเหลือบรรเทาพื้นที่ประสบภัยแล้ง และพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศและการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือภาคประชาชนและภาครัฐในการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง สำหรับการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย อาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานร่วมกันกับอาสาสมัครฝนหลวงรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ในการช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2565

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครฝนหลวงในการช่วยสนับสนุนข้อมูลสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กับอาสาสมัครฝนหลวงรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ ตลอดจนการระดมความคิดเห็นผ่านการสำรวจความต้องการของกลุ่มอาสาสมัครฝนหลวงและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ด้วย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรที่เป็นอาสาสมัครฝนหลวงของจังหวัดลำพูน จำนวน 46 คน

อย่างไรก็ตาม เกษตรกร และพี่น้องประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการติดต่อของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ทาง เพจ Facebook, Instagram, Twitter,Youtube, Line Official Account,Website กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและศูนย์ปฏิบัติการ        ฝนหลวงในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ หรือโทรศัพท์ 02-109-5100

Related posts