#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดการประชุม หารือการจัดประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายปริวัฒน์วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม หารือการจัดประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โดยมีรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ            รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา และบุคลากรเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำกรอบการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้อดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม

Related posts