#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดการจัดโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น. นายปริวัฒน์วรรรกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 9 กุมภาพันธ์ 2565 โรงแรมเดอะพาลาโซ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ วุฒิชัย ธนางศธร และรองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ มีสุข เป็นวิทยากร โดยมี บุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจากทั้ง 17 วิทยาเขต รวมทั้งสิ้น 72 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการประเมินผล รูปแบบและกระบวนการประเมิน รวมถึงจรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Related posts