#เป็นผู้แทนนักศึกษาแพทย์ รับมอบทุนการศึกษา จาก พญ.จันทิมา องค์โฆษิต (แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 8)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ, รศ.พญ.วริยา สุขุประการ, ผศ.ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ เป็นผู้แทนนักศึกษาแพทย์ รับมอบทุนการศึกษา จาก พญ.จันทิมา องค์โฆษิต (แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 8) โดยมี รศ.พญ.วันทนา ประภากร (แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 8) เป็นผู้แทน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นทุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตร จำนวน 2 ทุน ทุนละ 723,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,446,000 บาท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts