#โรงพยาบาลลานนา รับมอบรางวัล องค์กรทำประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) ในวันคนพิการสากล 2564

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรทำประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) ให้แก่โรงพยาบาลลานนา ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 .. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ซึ่งเลื่อนจาก วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี มาจัดในวันนี้ จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ภายใต้หัวข้อหลัก คือ “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลง เพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า .. สู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน” ณ ลานกิจกรรมมีโชค จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานและ

วัตถุประสงค์การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ต่อนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรทำประโยชน์เพื่อสังคม” (CSR) ให้แก่ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนผู้บริหาร นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา เป็นผู้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการ


.
สำหรับรางวัล “องค์กรทำประโยชน์เพื่อสังคม (CSR)” ที่โรงพยาบาลลานนาได้รับในครั้งนี้ เป็นรางวัลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น เอาใจใส่ และช่วยเหลือสังคมของโรงพยาบาลลานนา ที่ให้ความใส่ใจทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยดีตลอดมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มคนพิการถือเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งทางตรง และทางอ้อม โรงพยาบาลลานนา ได้ร่วมช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคเท่าเทียม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการดูแลสุขภาพ การได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งในปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลลานนา ได้จัด “โครงการ CSR ลานนาเพื่อสังคม ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม” โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนบริจาคส่วนหนึ่งจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้แก่ประชาชนกลุ่มคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ในความดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,287 คน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันโรคไม่ให้เกิดความรุนแรง และแพร่ระบาดสู่ชุมชนต่อไป


.
///พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts