#ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท

ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ, รศ.พญ.วริยา สุขุประการ และ ผศ.ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท โดยมีรายนามผู้มอบทุน ดังนี้
1. นพ.วิชาญ วิทยาศัย (แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 1)
2. นพ.สุขุม รังคสิริ (แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 3)
3. นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ (แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 4)
4. นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ (แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 5)
5. แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 13
6. แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 15
7. แพทย์หญิง Luckana Chaya (แพทย์ไทยในอเมริกา)
8. ชมรมแพทย์เชียงใหม่ในอเมริกา
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts