#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดการประชุม ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. นายปริวัฒน์วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัย       การกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพลบดี 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โดยมี รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักกีฬา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ประจำวิทยาเขตชลบุรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการกีฬา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564

Related posts