#พยาบาลขอโอนย้าย รองปลัด อบจ.พร้อมคณะกรรมการ ผู้อำนวยการกอง สัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ รพ.ตาคลี ขอโอนย้ายมาอยู่ อบจ.นครสวรรค์

เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ ที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร พร้อมด้วยนายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ และคณะผู้อำนวยการกอง ที่เป็นคณะกรรมการ ในการพิจารณาการขอโอนย้ายของ นางนิศากร ชูเมือง ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาลตาคลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ มาสังกัด ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

โดยในวันนี้นั้นเป็นขั้นตอนการสัมภาษณ์ตามระเบียบของการขอโอนย้าย ในการสัมภาษณ์ มีหัวข้อที่สำคัญคือ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ พร้อมทั้งเหตุผลในการขอโอนย้ายมาสังกัดอบจ.นครสวรรค์ ทั้งนี้ในส่วนหนึ่งทาง อบจ.นครสวรรค์ มีการรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 101 แห่ง เข้ามาอยู่ในสังกัด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเข้ามากำกับดูแลและประสานงาน ในการดำเนินการระหว่างอบจ.นครสวรรค์กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งต่อไปในอนาคตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวนทั้งหมด 190 แห่ง จะต้องมาสังกัด อบจ.นครสวรรค์ ตามนโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาล


////

Related posts