#คณะผู้จัดทำ SBL บันทึกประเทศไทย เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือขอคำปรึกษา ข้อแนะนำ การจัดทำสื่อนิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย ฉบับจังหวัดเชียงใหม่

วันที่  (31 ม.ค. 65) เวลา 10.30 น. ที่ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ให้คำปรึกษา คำแนะนำ การจัดทำสื่อนิตยสาร SBL แก่คณะผู้จัดทำ SBL บันทึกประเทศไทย ที่แสดงความประสงค์จะนำเสนอข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่ในนิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย ฉบับจังหวัดเชียงใหม่ ในแง่มุมต่างๆโดยเสนอแนะให้มีการนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยแต่ยังคงมีกลิ่นอายวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ให้น่าสนใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้โดยมีนางสาวชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้ข้อมูล

*********************
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม/กัญญารัตน์ พันตาคม…ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
31 มกราคม 2565

Related posts