#พัฒนาคุณภาพชีวิต อบจ.ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กับคณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ. นครสวรรค์ พร้อมด้วยรศ.ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อขอความคิดเห็นและแนวคิดการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการว่า “เป็นการสร้างกระบวนการพื้นที่ใน 200 ครัวเรือน ประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานี 100 ครัวเรือน และจังหวัดนครสวรรค์ 100 ครัวเรือน โดยพื้นที่ที่ทำการหนุนเสริมพื้นที่เก่าและยกระดับพื้นที่ใหม่ที่ขาดโอกาสอีก 50% ซึ่งสำหรับพื้นที่ในเขตนครสวรรค์นั้น มีอำเภอแม่เปิน และตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี ได้นำร่องพื้นที่เก่าที่ทำโครงการมาก่อนแล้ว และได้ทำการสนับสนุนขยายเพิ่มเติม เพื่อเป็นการลดความเลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงในพื้นที่ใหม่จะนำเอาองค์ความรู้จากพื้นที่เก่ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ โดยนำบัญชีครัวเรือน มาช่วยในการวิเคราะห์ชุมชน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และหากยังไม่เพียงพอจำเป็นต้องหาทรัพย์เพิ่ม เช่น การทำการเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

นายก อบจ. กล่าวว่า “ผมเห็นด้วยอย่างมาก ในการนำองค์ความรู้มาช่วยกันพัฒนา และส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการลดความเลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตให้ชาวบ้านมากขึ้น รวมไปถึงศักยภาพของคนในชุมชน ศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่จะสามารถอยู่ได้ในอนาคต เราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เพราะเทคโนโลยีเริ่มเกิดแล้ว เราต้องเริ่มวางรากฐานสิ่งเหล่านี้ให้เด็กตระหนักถึงเรื่องเทคโนโลยีและAI เพื่ออนาคตที่ดีของพวกเขา”


////

 

Related posts