#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดการประชุม การประชุมราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 (อย่างเป็นทางการนอกสถานที่)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.นายปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เป็นประธานในการประชุมราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 (อย่างเป็นทางการนอกสถานที่) ณ ห้องประชุมวิชาการ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬา 13 โรง  เข้าร่วมประชุม เพื่อกำกับติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการบริหาร รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและบูรณาการภารกิจต่าง ๆ ร่วมกัน

Related posts