#คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คุณสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการฯ , คุณสุรีพร พรโสภณวิชญ์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์ทางไกลเพื่อขยายการเข้าถึงการให้บริการประชาชน โครงการนำร่องการพัฒนาเทคโนโลยี 5G
ต้นแบบ สำหรับให้บริการประชาชน (5G District)จังหวัดเชียงใหม่ ส่วน 5G Smart Health

โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สรุปการดำเนินงานของโครงการฯ และหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 งานห้องสมุด อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts