#คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบเงินบริจาค จากตัวแทนคณะผู้จัดงาน Truffle Charity Dinner “ทรัฟเฟิลอีท” และ Wine Gallery มอบเงินจำนวน 204,111 บาท

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์ เลขาธิการกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบเงินบริจาค จากตัวแทนคณะผู้จัดงาน Truffle Charity Dinner “ทรัฟเฟิลอีท” และ Wine Gallery มอบเงินจำนวน 204,111 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงาน ‘Trufle Charity Dinner’ โดย อ.นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข จำนวน 32,000 บาท, คุณวุฒิ โอภาศเจริญสุข จำนวน 10,000 บาท, คุณสมศักดิ์ ลาภอดิศร จำนวน 30,000 บาท, คุณแสงดาว จันทร์สุวรรณ์ จำนวน 21,000 บาท และคุณสำเริง วาสิทธิ์ จำนวน 111,111 บาท สมทบทุนกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts