#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ได้รับเชิญจาก สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ หัวข้อ Novel Curriculum เรื่อง หลักสูตร MD-Data Science

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ได้รับเชิญจาก สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ หัวข้อ Novel Curriculum เรื่อง หลักสูตร MD-Data Science ของคณะแพทยศาสตร์ มช. ในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 19 (CPIRD 2021) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาแพทย์ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบท ทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts