#สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย มอบเงิน 4 ล้านจัดกิจกรรม “วันครู” ทั้งจังหวัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด มอบเงินสนับสนุน สมาคมชมรมและองค์กรครูจังหวัดเชียงราย 3,514,000 บาท

เพื่อนำเงินไปใช้ประโยชน์ เป็นขวัญและกำลังใจ ในจัดกิจกรรม “วันครู” “การแข่งขันกีฬา” ของครู บุคลากร ตลอดจนข้าราชการบำนาญ ทางการศึกษา จังหวัดเชียงราย


วันนี้ 25 มกราคม 2565 เวลา 10:00 น. ดร. อนุวัช อุ่นกอง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เป็นประธานมอบเงินสนับสนุน และกล่าวต้อนรับหน่วยงานสมาคมชมรมและองค์กรครูวิชาชีพครูจังหวัดเชียงราย วิชาชีพผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานและสมาคมชมรมและองค์กรครูวิชาชีพครูที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด นำไปใช้ดำเนินงานในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อหน่วยงานและองค์กรวิชาชีพครูทั่งจังหวัดเชียงราย เช่นจัดกิจกรรมวันครู และ การจัดการแข่งขันกีฬาของครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนข้าราชการบำนาญ ในสังกัดเขตการศึกษาเทศบาล กศน. อบจ. และเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการจัดกิจกรรม “วันครู” การจัดการ”แข่งขันกีฬา” และกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน และเขตพื้นที่การศึกษา กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด โดยได้มอบให้กับผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขตพื้นที่การศึกษารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,514,000 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)” ดร. อนุวัช กล่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายจำกัดได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2504 โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ครูเชียงรายจํากัดสินใช้” จากสมาชิกเริ่มต้นก่อตั้ง 408 คน จากทุนดำเนินการเริ่มต้น 12,550 บาท และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2512 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันมี ดร. อนุวัช อุ่นกอง เป็นประธานกรรมการ และนางชมพูนุช ศักดิ์สิทธิ์ เป็นผู้จัดการ บริหารและให้บริการภายใต้สโลแกน “ออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ ยามเดือดร้อนได้พึ่งพา”

ภาพ : ข่าว นางจันทร์ฉาย สมศักดิ์ศรี

Related posts