#ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าแนะเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชน พร้อมเดินหน้าจัดทำแผนแม่บทคลองแม่ข่า (ปี 2566-2570) เพื่อให้คลองแม่ข่า “สวย สะอาด ยั่งยืน

วันนี้ (25 ม.ค. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เพื่อรายงานความคืบหน้าประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 โดยมี พลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล

พลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เป็นสื่อกลางในการประสานงานตามพระบรมราโชบาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข” โดยตามแผนแม่บทคลองแม่ข่า (ปี 2561-2565) พบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผน มีแหล่งน้ำต้นทุนหล่อเลี้ยงคลองแม่ข่าครบทั้ง 9 แห่ง มีการแก้ไขปัญหาบ้านเรือนรุกล้ำลำน้ำ และพบว่าสภาพน้ำ รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนริมสองฝั่งคลองดีขึ้น พร้อมชี้แจงข้อเสนอของราชเลขานุการในพระองค์และส่วนราชการในพระองค์ ที่เสนอให้มีการเพิ่มศักยภาพของภาคประชาชนและภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่ามากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างจิตสำนึกและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคลองแม่ข่า อย่างไรก็ตาม คณะทำงานที่ได้มีการแต่งตั้งอยู่ในขณะนี้ แต่ละคณะได้ขับเคลื่อนพัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น และเกิดความยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำแผนแม่บทคลองแม่ข่า (ปี 2566-2570) เพื่อให้คลองแม่ข่า “สวย สะอาด ยั่งยืน” โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้วางแผนการทำงานครอบคลุมตลอดสายน้ำทั้ง 3 อำเภอ คือ ต้นน้ำที่อำเภอแม่ริม กลางน้ำที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และปลายน้ำที่อำเภอหางดง ซึ่งจะได้มีการจัดทำแผนแบ่งภารกิจ พื้นที่รับผิดชอบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมจัดทำแผนงานระยะยาวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

/////////////////////////
นันธิกา กิจปาโล/เมธาวรรณ อาภรณ์ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
25 มกราคม 2565

Related posts