#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดการประชุม การประชุมระดมความคิดเห็นและสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นและสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพลบดี 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัด ชลบุรี

โดยมีเข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกในภาพรวมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสำหรับวางแผนและประกอบการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570

 

 

Related posts