#โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา โรงเรียนเอกชนชื่อดัง เปิดรับสมัครนักเรียนฟรี ชุดเรียนฟรีและ เรียนฟรีไม่ต้องเสียเทอม

เมื่อเวลา 15:00 น วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ณ. โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา. อำเภอหนองฉาง. จังหวัดอุทัยธานี. จาก การเปิดเผย พระราชอุทัยโสภณ, ดร.ผู้รับใบอนุญาตว่าในปีการศึกษา 2565 นี้โรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 และ ชั้น ม. 4 โดย ชั้น ม. 1 รับจำนวน 10 ห้อง 435 คน. แบ่งเป็นห้องทั่วไป 9. ห้อง ๆ ละ 45 คน จำนวน 405. คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2565 และห้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ห้อง. ๆ ละ 30 คน การสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ส่วนชั้น ม.4 รับจำนวน 6 ห้องห้องละ 45 คนจำนวนนักเรียน 270 คน. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2565


สำหรับหลักฐานการรับสมัคร. 1.หลักฐานทางการศึกษาใบ ปพ.1 หรือหนังสือรับรอง 2. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา นักเรียนและผู้ปกครอง 3 . สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา นักเรียนและผู้ปกครอง 4. สำเนาสูติบัตรเอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) และ 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
สำหรับโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนชื่อดังที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง. คะแนนโอเน็ตเกินเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 100% และนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง. ๆ มากมาย ในปัจจุบัน มีคณะผู้บริหาร ได้แก่พระราชอุทัยโสภณ,ดร. เป็นผู้รับใบอนุญาต นายสมบุญ ทิพรังศรีเป็นผู้จัดการโรงเรียน นางสงวนทรัพย์. ทิพรังศรี. เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน. โรงเรียนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ. นักเรียนที่เข้าเรียนทุกคนเรียนฟรี. ได้ชุดฟรีทุก ไม่เสียค่าเทอม สนใจเข้าศึกษาต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่. โทร 056-513403 หรือ 081- 8870257 หรือ 081 – 8710059

Related posts