#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม สาระกีฬาเพื่อความเป็นเลิศฯ

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ  ภู่หลำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม สาระกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พุทธศักราช 2563
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

กีฬาประเภทบุคคล กีฬาประเภทที่ใช้อุปกรณ์ กีฬาประเภททางน้ำ และกีฬาประเภททีม จัดขึ้นระหว่างวันที่
17 – 21 มกราคม 2565 ณ โรงแรมรัตนชล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้
จำนวน  79 คน เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม สาระกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

Related posts