#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปริวัตน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้องประชุมพลบดี 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายแผนและพัฒนา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักกีฬา ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Related posts