“นายก ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม” เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

วันพฤหัสบดีที่ 20มกราคม2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (ชั้น 3)
ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก


โดยมีคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,นางวนารี คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก


ระเบียบวาระที่1 เรื่องประธานแจ้งให้ประชุมทราบ
-แจ้งรายงานผลการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
-รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
-พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565


ระเบียบวาระที่ 4
-เรื่อง อื่นๆ

Related posts