#เฝ้าระวังทุจริต ผู้ว่านำทีมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังทุจริตเชิงรุก ในหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 19 มกราคม 2565 ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางการเป็นจังหวัดส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริตในภาครัฐ” กล่าวรายงาน โดย นายอริยวัตถ์ เที่ยงธรรมโม ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามทุจริตในภาครัฐรักษาราชการแทน.ผอ.ปปท.เขต 6

ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมเป็น หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค์และคณะกรรมการป.ป.ท.และคณะกรรมการป.ป.ท.เครือข่ายจ.นครสวรรค์ จำนวน 72 คนและตัวแทนของแต่ละอำเภอผ่านระบบออนไลน์ในส่วนสำนักงานป.ป.ท.” ได้การบรรยายใน “หัวข้อบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐและแนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ” และ”การป้องกันป้องปรามการทุจริตในภาครัฐ ” โดยมีนายวิโรจน์. จิวะรังสรรค์ คณะ ในส่วนของกรรมการป.ป.ท.และ อดึตผู้ว่าราชจังหวัดเลย เป็นผู้บรรยายและในหัวข้อสุดท้ายบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ”กฎหมายเกี่ยวข้องกับการทุจริตและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐที่เกิดขึ้นจริง” ทั้งนี้มี ดร.ทวุฒิ หลวงแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการเป็นผู้บรรยาย

ส่วนจังหวัดนครสวรรค์จะมีคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านทุจริตจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีนายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ เป็นประธาน และท้ายสุดเป็นการตอบข้อซักถามสรุปและมีพิธีปิดการประชุม นับว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งในการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ จากการประเมินผลผู้เข้าร่วมประชุมพึงพอใจในทุกด้าน


////

Related posts