#โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม สาระกีฬาเพื่อความเป็นเลิศฯ

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ  ภู่หลำ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม สาระกีฬาเพื่อความเป็นเลิศจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 17-21 มกราคม 2565 ณ โรงแรมรัตนชล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 79 คน เพื่อดำเนินการจัดทำคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม สาระกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กีฬาประเภทบุคคล กีฬาประเภทที่ใช้อุปกรณ์ กีฬาประเภททางน้ำ และกีฬาประเภททีม จำนวน 15 ชนิดกีฬา

 

Related posts