#จังหวัดนครสวรรค์ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อเวลา 08:30 น วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์. อำเภอเมืองนครสวรรค์. จังหวัดนครสวรรค์ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี. นายชยันต์. ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ทั้งนี้มีการกล่าวรายงานโดย. นายอริยวัตถ์. เที่ยงธรรมโม. ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามทุจริตในภาครัฐรักษาราชการแทน.ผอ.ปปท.เขต 6 ทั้งนี้มีหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค์และคณะกรรมการ. ป.ป.ท.และคณะกรรมการป.ป.ท.เครือข่ายจ.นครสวรรค์.จำนวน 72 คนและตัวแทนของแต่ละอำเภอผ่านระบบออนไลน์


ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์บรรยายในหัวข้อ”แนวทางการเป็นจังหวัดส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริตในภาครัฐร่วมกับสำนักงานป.ป.ท.” จากนั้นเป็นการบรรยายใน “หัวข้อบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐและแนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ” และ”การป้องกันป้องปรามการทุจริตในภาครัฐ ” โดยมีนายวิโรจน์. จิวะรังสรรค์. คณะกรรมการ. ป.ป.ท.และ อดึตผู้ว่าราชจังหวัดเลย เป็นผู้บรรยาย


และในหัวข้อสุดท้ายบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ”กฎหมายเกี่ยวข้องกับการทุจริตและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐที่เกิดขึ้นจริง” ทังนี้มี ดร.ทวุฒิ. หลวงแก้ว. นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ. เป็นผู้บรรยายและในสุดท้ายเป็นการตอบข้อซักถามสรุปและมีพิธีปิด
นับว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งในการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ จากการประเมินผลผู้เข้าร่วมประชุมพึงพอใจในทุกด้าน

Related posts