#ผลงาน อบจ. อบจ.ระดมสรรพกำลัง ทั้งคน เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ออกช่วยดูแล แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน สูบน้ำ เกรดที่ ขุดลอกอ่าง ทำถนน

สืบเนื่องจากนโยบายของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ต้องการเร่งระดมฟื้นฟูสภาพพื้นที่หลังน้ำท่วม ให้ประชาชนสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก มีน้ำดื่มน้ำใช้ อันเป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้รับรายงานจาก นางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาและสาธารณภัย นายชัยภัคฎ์ มั่นคงเศวตวงษ์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบและสำรวจ นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง ถึงผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วดังต่อไปนี้ คือ

 

1.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ หมู่ 12 ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ เครื่องหน้า 8 เพื่อสูบระบายน้ำท่วมขัง จากปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในพื้นที่ หมู่ 11 และ หมู่ 12 ตำบลตะเคียนเลื่อน

2.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่างตรวจรับงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี

3.นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภา อบจ.นครสวรรค์และ นายวสันต์ เสียงเรืองแสง เลขานุการสภา อบจ.นครสวรรค์ ได้ประสานงานนำรถบรรทุก รถเกรดมาปรับพื้นที่ 50 ไร่ ที่หน้า อบต.บึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ ให้กับชาวบ้านในตำบลบึงเสนาทได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

4.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง ส่งเจ้าหน้าที่ทดสอบความหนาแน่น ชั้นหินคลุก โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 ตำบลวัดไทร เชื่อมต่อเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์

5.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี

6.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่งเจ้าหน้าที่ทดสอบความแน่นชั้นพื้นทาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 7 หมู่ 12 ตำลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว

7.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง ส่งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0079 แยก ทล.1182 – บ้านดงเมืองใต้ ตำบลบ้านแก่ง เชื่อมต่อ ตไบลเขาดิน ตำบลหนองกระโดน อำเภเมืองนครสวรรค์

8.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง ส่งเข้าหน้ามีาควบคุมงานก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย
////

Related posts