#กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี ๒๕๖๕ช

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จาริต มังคละศิริ เสนาธิการกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีฯ โดยกองบิน ๔๑ ได้นำกำลังพลทหารจากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ และรถบรรทุกน้ำ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานด้านหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


อนึ่ง ในวันเดียวกันนั้นได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง นายประจญ ปรัญช์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมบูรณาการกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดเป้าหมายสำคัญจำนวน ๖ ดอย ๑๙ รอยต่อและ ๘ พื้นที่เสี่ยง เพื่อลดจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้ลง ให้ได้ร้อยละ ๒๐ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และวางแผนบูรณาการทุกหน่วยงานในการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถูกต้องและเชื่อถือได้ มาช่วยในการตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศ จุดความร้อน รวมถึงข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เพื่อประกอบการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานแก้ไขปัญหาร่วมกัน

Related posts