#ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มอบรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง” แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

หอการค้าไทย มอบรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดวันนี้ (18 ม. ค. 65) เวลา 13.00 น. นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัด เข้าพบและมอบรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง” ประจำปี 2564 แก่นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

โดยรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง” หอการค้าไทยได้ดำเนินการพิจารณาจากการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ที่จะทำให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและความประสงค์ของคนในพื้นที่ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และธนาคาร เป็นความร่วมมือทั้งสองฝ่าย ระหว่างรัฐและเอกชน ที่จะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดำเนินไปได้ ผู้ประกอบการสามารถประกอบการเดินไปได้ ด้วยการสนับสนุนภาคเอกชนตามอำนาจหน้าที่และระเบียบ กฎหมายตอบสนองตามบริบทของพื้นที่ ผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ. จังหวัด) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) เป็นต้น

Related posts