#คุณชมภูนุจ สุรินทรเมษต์ บริจาคชุด PPE จำนวน 25 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณชมภูนุจ สุรินทรเมษต์ บริจาคชุด PPE จำนวน 25 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมีคุณมะลิวรรณ หินทอง เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณอรวรรณ เร่งเร็ว หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts