#โรงเรียนนครสวรรค์จัดกิจกรรมอัจฉริยภาพสภานักเรียนสำเร็จเกิกคาด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 มกราคม 2565.ณ ห้องประชุม ศูนย์อาเซียนศึกษา. โรงเรียนนครสวรรค์ ดร.จงกล. เดชปั้น. ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางณฐนันท์. หล่อสมฤดี ครู คศ.4 เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ จัดกิจกรรม ส่งเสริมอัจฉริยภาพ ของสภานักเรียน รุ่นที่. 9. โรงเรียนนครสวรรค์


ซึ่ง เป็นกิจกรรมที่สร้างเด็กให้เรียนรู้งาน ฝึกประสบการณ์ พัฒนาความเป็นผู้นำ ปลูกฝังความเสียสละ รู้วิธีการแก้ปัญหา
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ส่งเสริมบุคลิกภาพ มีทักษะสัมพันธ์
และที่สำคัญคือเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม


เป็นกิจกรรมที่ กลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานสภานักเรียน ภาคภูมิใจในตัวเด็กๆ อย่างยิ่งสมกับคำว่าสภานักเรียน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ นักเรียนตอบแบบสอบถาม พอใจมากถึงมากที่สุดในทุกหัวข้อ นับว่าเป็น การจัดกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง. ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหา รที่สนับสนุนให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้น คงอยู่และมีกิจกรรมนี้ตลอดไป


สำหรับผ็ที่รับผิดชอบงานสภานีกเรียนในรอบหลายสิบปีคือ. ผช.ณฐนันท์. หล่อสมฤดี. ครูเชี่ยวชาญ คศ. 4 ได้จัดกิจกรรมสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด. ระดับภาคและระดับประเทศมากมายจนเป็น ที่ยอมรับของวงการการศึกษาทั่วไป

Related posts