#คณะแพทย์ มช. ขอเชิญร่วมทําบุญวัตถุมงคลรูปปั้นเหมือนและเหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ระดมทุนเนื่องในวําระครบรอบ 135 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ หํารํายได้สมทบทุนปรับปรุงอําคํารผู้ป่วยสุจิณฺโณ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวโครงการ “ระดมทุนเนื่องในวาระครบรอบ 135 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ” เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทาบุญวัตถุมงคลรูปปั้นเหมือนและเหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เพื่อหารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.
อาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” เป็นอาคารสูง 15 ชั้น และเป็นอาคารหลักของโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ ที่รองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมากว่า 40 ปี ประกอบด้วยหอผู้ป่วย และศูนย์รังสี รักษา

เพื่อรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีบริเวณชั้นใต้ดิน มีผู้ป่วยใช้บริการในอาคารนี้ จานวน 1,000,000 รายต่อปี เป็นอาคารที่คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” ร่วมกับประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ จัดสร้างให้เป็นอนุสรณ์สถาน ถวายเป็นที่ระลึกในมงคลสมัยที่หลวงปู่แหวน“สุจิณฺโณ”มีอายุครบ 90 ปี ในปี พ.ศ.2521 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณเป็น ล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528

โดย ปัจจุบันอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา คณะแพทยศาสตร์ มช. จึงมี โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” ให้มีความทันสมัยตามมาตรฐานการแพทย์ในปัจจุบัน ในการปรับปรุงมีความจาเป็นต้องมีงบประมาณในการดาเนินการ


ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะ แพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า “คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับมอบวัตถุ มงคลหลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” จากคุณโสภี อินทรทัต และครอบครัว เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์นาไปจัดหาทุนเพื่อใช้ในการร่วมบูรณะอาคาร ผู้ป่วยหลวงปู่แหวน“สุจิณฺโณ” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดแถลงข่าวโครงการ “ระดมทุนเนื่องในวาระครบรอบ 135 ปี หลวง ปู่แหวน สุจิณฺโณ เพื่อหารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ”ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ชั้น 15 อาคาร เฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมีรายละเอียดวัตถุมงคลหลวง ปู่แหวน “สุจิณฺโณ” ดังนี้
1.รูปปั้นเหมือนหลวงปู่แหวน หน้าตัก 2 นิ้ว จานวน 100 องค์ สาหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป เนื้อผง ทาจากจีวรหลวงปู่แหวนสุจิณฺโณ , หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้าน โคกมน ตาบลผาน้อย อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย, หลวงปู่หลุย จันทสาโร พระอริยสงฆ์ผู้มีศีลาจารวัตรปฏิบัติ อันงดงาม แห่งวัดถ้าผาบิ้ง บ้านนาแก อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย, หลวงปู่คาดี ปภาโส วัดถ้าผาปู่นิมิต

อาเภอเมือง จ.เลย, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร หรือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และหลวง ปู่ทางสายพระกรรมฐานอีกหลายองค์ นามาบดรวมกับข้าวก้นบาตร ของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ และดอกไม้แห้งจากโต๊ะหมู่บูชาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใต้ฐานบรรจุจีวรและผงก้นบุหรี่ของหลวงปู่ แหวนสุจิณฺโณ จัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2536 เป็นปีที่พระ ชันษาครบ 80 ชันษา ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2.เหรียญรุ่นระฆัง จานวน 110 เหรียญ สาหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ศิษย์ผู้มีศรัทธา จัดสร้างถวายเพื่อหาทุนสมทบสร้างกุฏิ หอระฆัง
ถวายวัดดอยแม่ปัง วัตถุมงคลชุดนี้ หลวงปู่แหวน ได้แผ่เมตตาพร้อมเหรียญกลมเล็ก ปี 20 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2520 ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่ ด้านหน้ารูป หลวงปู่แหวนครึ่งองค์ หันหน้าไปทางขวา ห่มคลุม ข้อความ “หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั่ง เชียงใหม่” ตอกโค๊ดรูปแหวน ด้านหลังเป็นรูประฆัง พระคาถา “พุทฺโธ อรห ธมฺโม อรห์ สงโม อรห์” ข้อความ “ภัยพาล พินาศ รุ่นระฆัง พ.ศ. 2520” มีลาย วงแหวนล้อมรอบด้านล่าง จานวนจัดสร้าง เหรียญทองแดงรมน้าตาล
3.เหรียญรูปไข่ ฉลองอายุ 96 ปี พ.ศ.2526 จานวน 1,000 เหรียญ สาหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป เหรียญรูปไข่เล็กผิวไฟ จัดสร้างฉลองหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ อายุครบ 8 รอบ 96 ปี จัดสร้างเมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2526 ขนาด กว้าง 17.3 มม. สูงถึงหูคล้องหวง 26 มม. เหรียญโลหะทองแดง ด้านหน้าเป็นรูปหน้าตรงหลวงปู่แหวนครึ่งองค์ ด้านหลังมีข้อความว่า “วัดดอยแม่ปัง จ.เชียงใหม่ อายุครบ 96 ปี 16 มกราคม 2526”
4.พระผงหลวงปู่แหวน พ.ศ.2528 จานวน 1,000 เหรียญ สาหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปจัดสร้างเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2528 ครบรอบ 90 วัน หลวงปู่แหวนมรณภาพ 2 กรกฎาคม 2528 พระผงเหรียญ วงกลม ด้านหน้ารูปหลวงปู่แหวนครึ่งองค์ หันหน้าไปทางขวา ด้านหลังจารึก ชื่อ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการระดมทุนเนื่องในวาระครบรอบ 135 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เพื่อหารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ จึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะผนึก กาลังทุกภาคส่วน เพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การปรับปรุงอาคารผู้ป่วยดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และ ทาให้สถานที่ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยดังกล่าวได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ ประชาชนในเขตภาคเหนือได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนสามารถ รองรับจานวนผู้ป่วยที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีต่อไป ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ ห้องศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทร.053-93600 และ053-938400 เวลา 08.30- 16.30น.(ในวันและเวลาราชการ

Related posts