“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 15 มกราคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด “ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
เวลา 12 นาฬิกา 20 นาที วันที่ (14 ม.ค. 65) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
จากนั้น ทรงเปิด “ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งเดิมเป็นศูนย์รักษาผ่าตัดแก้ไขให้กับผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ อยู่ภายใต้สังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ประสบความสําเร็จในการวิจัยและพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ แบบลํารังสีทรงกรวย รุ่น MobiiScan (โม-บี-สแกรน) โดยสามารถใช้งานเชิงปฏิบัติได้สมบูรณ์แบบ มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อการผ่าตัดเป็นที่ประจักษ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำริให้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สวทช. จัดตั้ง “ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ขึ้น เพื่อรักษาผ่าตัดแก้ไขให้กับผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน การก่อสร้าง พร้อมติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบลํารังสีทรงกรวยรุ่น MobiiScan และอุปกรณ์สนับสนุนอื่นที่จําเป็น ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 โดยเน้นการทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และลดภาวะแทรกซ้อนทางร่างกายของผู้ป่วย ประกอบด้วย ศัลยแพทย์ตกแต่งประสาท, ศัลยแพทย์โสต ศอ นาสิก, จักษุแพทย์, รังสีแพทย์, กุมารแพทย์, วิสัญญีแพทย์, พยาบาลเชี่ยวชาญด้านการดูแลปากแหว่งเพดานโหว่, นักแก้ไขการพูด, รวมถึงทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัยสักการะรูปเหมือนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ พระอริยสงฆ์ ผู้เป็นที่เคารพศรัทธาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ได้ทอดพระเนตร “นิทรรศการประวัติความเป็นมาและการดำเนินงานของศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ” ณ อาคารตะวันกังวานพงศ์ ที่ผ่านมาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความพร้อมในด้านเครื่องมือ นวัตกรรม และทีมสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ที่หลากหลาย จึงรวมกลุ่มเป็นศูนย์ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส มาตั้งแต่ปี 2554 โดยเน้นโครงสร้างการรักษาแบบองค์รวม ขณะนี้ มีผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ที่อยู่ในความดูแลของเครือข่าย เพื่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและครบกระบวนการ จำนวน 1,957 ราย
โดยในปี 2562 หลังจากก่อตั้ง “ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” แล้วเสร็จสมบูรณ์ ได้นำนวัตกรรม Computing Design และ 3D Model Printing มาช่วยในการวางแผนและออกแบบก่อนการผ่าตัดแก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ร่วมกับศัลยแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจำลองวิธีการผ่าตัดก่อนการผ่าตัดจริง ซึ่งเป็นผลให้ศัลยแพทย์ สามารถประชุมเพื่อวางแผนการรักษาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีระบบติดตามผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อเนื่อง รวดเร็ว ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น ทั้งมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพื่อติดตามอาการ และรับเข้าสู่กระบวนการรักษาตามมาตรฐาน รวมถึงการสำรวจประเมินผลปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการรักษา โดยช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ได้ใช้ช่องทางการติดต่อผู้ป่วยและครอบครัว ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์, คอลเซ็นเตอร์ของศูนย์ฯ, และให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยประสานงานกับผู้ป่วยและครอบครัวอีกทางหนึ่ง ด้วย
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ เป็นเด็กจำนวน 3 ราย ซึ่งทีมแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการรักษาผ่าตัดแก้ไขส่วนที่ผิดปกติจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ทั้งการพูด การรับประทาน และยังสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
                                                            *********************************

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

********************************

จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินการขยายต้นน้ำคลองแม่ข่า บริเวณฝายน้ำล้นแม่สา อำเภอแม่ริม เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน 

*****************************

รองปลัดกระทรวงกลาโหม เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร (เชียงใหม่) และสักการะพระรูปพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย 

*****************************

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาและฟุตซอล ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 

********************************

ลำพูน –  เปิดงาน “เที่ยวลำพูนเสพงานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม” กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ในห้วงฤดูท่องเที่ยว

ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เที่ยวลำพูนเสพงานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม” กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ในห้วงฤดูท่องเที่ยว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2565  โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน

*****************************

เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2565 ย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

วันที่    14 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จ.เชียงราย ฝ่ายทหารตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (covid – 19)

*********************************

ลำปาง – เปิดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS รุ่นที่ 2 และมอบนโยบายแนวทางการร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดลำปาง ผ่านระบบ Zoom Clould Meeting

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS รุ่นที่ 2 และมอบนโยบายแนวทางการร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดลำปาง ผ่านระบบ Zoom Clould Meeting จัดโดยสมาพันธ์เกษตรยั่งยืนลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสหพันธ์เกษตรยั่งยืนแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 140 คน จาก 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมอบรมฯ

*****************************

แม่ฮ่องสอน – เชิญชวนร่วมบูรณาการจัดงานเปิดเมิงไตฯ ร่วมกับงานกาชาด  เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการประสานงานจากสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนร่วมบูรณาการจัดงานเปิดเมิงไตฯ ร่วมกับงานกาชาด  เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้กำหนดจัดงานเปิดเมิงไตฯ ครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่  16 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ตำบลจองคำ อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

******************************

หนาวนี้ มีที่พักกันรึยัง? มานอนกางเต๊นท์ ชมวิว ได้ที่..สวนสัตว์เชียงใหม่ (ขยายเวลาออกไปถึง 31 มกราคม 2565)
                                                                                                    ******************************
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรับสมัครยุวชนในโครงการยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น 💚 เปิดประสบการณ์การนำเที่ยวแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ สร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังสร้างงานสร้างอาชีพส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนอีกด้วย
                                                                                                              ****************************
วันอาทิตย์นี้เรามีนัดกันที่ “บ้านของเรา” 🔥 🔴 เชียงใหม่ ยูไนเต็ด vs บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  🗓 วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565   ⚽️ เริ่มคิกออฟเวลา 18.30 น.

🏟 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (เปิดให้แฟนบอลเข้าชมจำนวน 4,400 ที่นั่ง)
ติดต่อซื้อด่วนนะครับสำหรับคูปอง ที่จะหมดเขตขายในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม  นี้แล้วนะครับ
                                                                                   *****************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย 

Related posts