#สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ไพศาล จั่วทอง

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือนครเชียงตุง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

Related posts