#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.วิชาญ วิทยาศัย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.นพ.วิชาญ วิทยาศัย

ในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Related posts