#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์
ประธานอนุกรรมการระดมทุนเพื่อพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Related posts